Adományozási megállapodás

amely létrejött egyrészről:

 

___________________

___________________

Adószám:                  _____________

Cégjegyzékszám:     _____________

Képviseli:                 _____________

(a továbbiakban: Adományozó)

 

másrészről

 

a Nemzeti Lovardáért Közhasznú Alapítvány

H-1097 Budapest, Illatos út 9.

Adószám:                              18262830-1-43

Nyilvántartási szám:           10.149

Bankszámlaszám:                UniCredit Bank Zrt.

10918001-00000074-72740003

Képviseli:                             Steiner András Arnold, ügyvezető alelnök

(a továbbiakban Kedvezményezett), –együttesen:felek

 

között a mai napon az alábbi feltételekkel:

 

 1. Preambulum

 

1.1.  A Kedvezményezett célja a Nemzeti Lovarda (H-1087 Budapest, Kerepesi út 7.) (továbbiakban: Lovarda) hosszú távú üzemeltetése és a Nemzeti Lovas Központ kialakításához szükséges fejlesztések, beruházások megvalósítása.

1.2.  Kedvezményezett a Fővárosi Bíróság által bejegyzett, tartós közérdekű célra létrejött alapítvány. Kedvezményezett kijelenti, hogy közhasznú jogállású, így adókedvezmény igénybevételére jogosító igazolás kiadására jogosult.

1.3.  A felek rögzítik, hogy a Kedvezményezett 2014. december 31-ig együttműködési megállapodást írt alá a Vidékfejlesztési Minisztérium alá tartozó Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatallal (H-1024 Budapest, Keleti Károly utca 24.) (továbbiakban: MgSzH) az MgSzH vagyonkezelésében levő Lovarda szakmai felügyeletére és üzemeltetésére.

1.4.  Jelen megállapodás kiemelt célja a Kedvezményezett által megrendezésre kerülő, a Lovarda működtetéséhez közvetlenül kapcsolódó nemzeti és nemzetközi versenyek, ezen belül a 2012. július 12-15. között megrendezésre kerülő CSIO***-W nemzetközi lovasverseny (továbbiakban: rendezvény) támogatása.

 1. Amegállapodás tárgya

 

2.1      A jelen adományozási megállapodás alapján az Adományozó pénzbeli adományt nyújt a megállapodás 1.4. pontjában meghatározott rendezvény megvalósításához, melyet a jelen megállapodás aláírását követő öt munkanapon belül folyósít a kedvezményezett részére, s melyet Kedvezményezett elfogad.

2.2      Az adomány folyósítását kivéve a rendezvény szerződés szerinti, teljeskörű megvalósítása – beleértve a megvalósításhoz esetleg szükséges további finanszírozási eszközök rendelkezésre bocsátását – kizárólag a Kedvezményezett feladata és felelőssége. Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az Adományozó a rendezvénnyel kapcsolatban mindenféle felelősséget kifjezetten kizár.

2.3      A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a rendezvényt legkésőbb 2012. augusztus 31. napjáig megvalósítja. A Kedvezményezett vállalja, hogy a jelen szerződésben rögzített feltételeknek megfelelően az adományt csak és kizárólag a rendezvény megvalósítása érdekében a jelen megállapodás feltételei szerint használja fel.

2.3     A Kedvezményezett kötelezettséget vállal arra, hogy a rendezvény határidőben történő megvalósítása, illetve az adomány szerződésszerű felhasználása érdekében az alábbi feladatokat látja el:

 1. a)a rendezvény lebonyolításához szükséges versenyeztetési eljárások lebonyolítása;
 2. b)a rendezvény megvalósításához szükséges valamennyi hatósági engedély és hozzájárulás beszerzése;
 3. c)a rendezvény megvalósításának kivitelezése.

2.4  Az Adományozó tudomásul veszi, hogy a rendezvény megszervezését, lebonyolítását a Kedvezményezett, mint tulajdonos az egyik egyszemélyes társaságán keresztül bonyolítja le.

 

 1. Az adomány

 

3.1         A rendezvényhez az Adományozó által nyújtott adomány összege 30.000.000 Ft, azaz harmincmillió forint.

3.2.     A Kedvezményezett kijelenti és vállalja, hogy a rendezvény költségeinek és a támogatás összegének különbözetét saját forrásból teremti elő. A rendezvény költségtúllépésének finanszírozása nem hárítható át az Adományozóra. A Kedvezményezettnek felróható okból szükséges költségtúllépéseket a Kedvezményezett önállóan köteles finanszírozni.

3.3.     Kedvezményezett vállalja, hogy az adomány összegének bankszámláján történő jóváírását követően a 1997. évi CLVI. törvényben foglalt határidőn belül kiállítja Adományozó részére az adóalap megállapítása céljára szolgáló igazolást a közérdekű kötelezettségvállalásról, mely tartalmazza a Kedvezményezett közhasznú szervezeti besorolásáról szóló bírósági határozat számát is.

 

3.4.     Az Adományozó kijelenti, hogy az adománya révén semmiféle vagyoni előnyhöz nem jut.

 

3.5      A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy a rendezvény hatósági engedélyezésének nyilvánvaló késedelme, illetve általában minden olyan körülmény fellépése esetén, amely alapján valószínűsíthető, hogy az adomány nem éri el célját, az Adományozó az adomány visszatérítését kezdeményezheti.

3.6.     A Kedvezményezett köteles minden olyan körülményről tájékoztatni az Adományozót, amely a rendezvény megvalósítását, az adomány céljának elérését veszélyezteti.

4.      A rendezvény megvalósítása

A Kedvezményezett – jelen szerződésből folyó tájékoztatási kötelezettsége körében – azonnal tájékoztatja Adományozót a rendezvény befejezésének tervezett, 2.2 pontban rögzített határidejében bekövetkezett változásról és a változás okairól.

 

 1. A rendezvény tartalma

 

5.1         A Kedvezményezett nem jogosult egyoldalúan eltérni a rendezvény eredeti céljától. A rendezvényt a Kedvezményezett a FEI (Federation Equestre Internationale) felé – a nemzeti szövetségen keresztül – előzetesen bejelentette.

5.2         A rendezvény bármely jelentős elemének módosításáról a Kedvezményezett köteles Adományozót tájékoztatni. Adományozó az adományt visszakövetelheti, amennyiben a kívánt módosítás az adomány eredeti céljától nyilvánvalóan eltér.

 

 1. Ellenőrzés

 

6.1      A Kedvezményezett tudomásul veszi, hogy az adomány célhoz kötött és szerződésszerű felhasználásának ellenőrzésére az Adományozó  különös hangsúlyt helyez. Az Adományozó ennek megfelelően az adomány felhasználásával kapcsolatban átfogó ellenőrzési joggal rendelkezik.

6.2.     A Kedvezményezett köteles biztosítani, hogy a rendezvény megvalósításával kapcsolatos pénzügyi folyamatok pénzügyi ellenőrzése a magyar jogi előírásoknak megfelelően történhessék.

6.3.     A Kedvezményezett a rendezvénnyel összefüggésben az Adományozó kívánsága szerint ad hoc célellenőrzéseket köteles végezni és ezek eredményéről megfelelő részletességgel beszámolni.

6.4.     Az ellenőrzések eredményességének elősegítése érdekében a Kedvezményezett köteles adott esetben – előzetes értesítés alapján – akár a helyszínen is lehetővé tenni az ellenőrzési feladatok ellátásával megbízottak munkáját, számukra minden szükséges tájékoztatást megadni, kérésükre a rendezvénnyel összefüggésben keletkezett bizonylatokba, számlákba, stb. betekintést engedni, ellenőrzési tevékenységüket támogatni.

6.5.     Az Adományozó nem rendelhet el és nem végeztethet olyan ellenőrzést, amely túlmutat az adomány célhoz kötöttségének ellenőrzésén, vagy amely más módon súlyosan akadályozza a rendezvény megvalósítását, vagy sérti a Kedvezményezett érdekeit.

6.6      Az ellenőrzéstűrési kötelezettség megsértésének minősül különösen, ha a megfelelően előre egyeztetett ellenőrzési időpontban a Kedvezményezett nem biztosítja például a helyszínre való bejutás lehetőségét, az ellenőrzésbe vont pénzügyi, gazdasági események dokumentumainak, a pénzügyi, számviteli rendszer bizonylatainak, analitikáinak, a beruházás kivitelezésének ellenőrizhetőségét, a megfelelően felkészült szakmai személyzet közreműködését, vagy bármilyen más, az adomány szerződésszerű felhasználásával összefüggő és a Kedvezményezett birtokában lévő okirat, adat átadását, stb.

6.7.    A Kedvezményezett köteles rendszeres tájékoztatást nyújtani az Adományozónak a rendezvény előkészületeiről, megvalósításáról.

6.8.    A Kedvezményezett köteles a rendezvénnyel kapcsolatos dokumentációt a vonatkozó jogszabályi előírásoknak megfelelően megőrizni.

6.9.     A Kedvezményezett köteles a rendezvénnyel kapcsolatos minden média-megjelenést és -tájékoztatást megfelelően dokumentálni, továbbá a fontosabb, illetve a média által közvetített, vagy jelentősebb helyi rendezvényről az Adományozó képviselőinek esetleges részvétele érdekében megfelelő időben tájékoztatni az Adományozót. A Kedvezményezett kötelezi magát arra, hogy amennyiben a támogatásban részesült Beruházásról kiadvány készül, vagy a sajtóban nyilvánosságot kap, azokban feltünteti az Adományozó segítségét. Ezen felül Kedvezményezett a meghirdetett rendezvényeken az Adományozóra utaló feliratot látható helyen kihelyezi, illetve a szóróanyagokon feltünteti.

 

 1. AKedvezményezett kötelezettségei

 

7.1        A Kedvezményezett kijelenti és kötelezettséget vállal arra, hogy az Adományozó hozzájárulása nélkül a rendezvény tartalmát sem közvetlenül, sem közvetve nem módosítja,

7.2          Kedvezményezett vállalja és kijelenti, hogy

–        jogosult a jelen megállapodás aláírására, és rendelkezik valamennyi, a megállapodás aláírásához és teljesítéséhez szükséges felhatalmazással,

–        a jelen megállapodás teljesítése korábbi más szerződéseibe, kötelezettségvállalásaiba nem ütközik,

–        nincs ellene olyan folyamatban lévő per, hatósági eljárás, stb. amely a jelen megállapodás teljesítésére kihatna,

–        közterheit a jövőben is – a vonatkozó jogszabályok szerint – előírásszerűen fizeti,

–        az önrész összegét biztosítja,

–        az adomány összegét kizárólag a rendezvény megvalósítására kívánja és köteles felhasználni,

–        szervezetében, működésében, gazdálkodásában, stb. bekövetkezett minden lényeges és meghatározó változást haladéktalanul közöl az Adományozóval,

–        belső szabályozásában és szerződéseiben a Adománnyal kapcsolatos személyi és anyagi felelősséget megfelelően szabályozza.

 

 1. Az Adományozó kötelezettségei

 

8.1.     Az Adományozó kötelezettséget vállal arra, hogy a jelen megállapodás szerinti fizetési kötelezettségét határidőben teljesít.

8.2.     Az Adományozó köteles továbbá jelen megállapodás szerinti együttműködési, valamint tájékoztatási kötelezettségét maradéktalanul teljesíteni.

 

 1. Szabálytalanságok/szerződésszegés kezelése

 

9.1.     Az adomány bármilyen esetleges szerződésellenes felhasználása vagy egyéb szerződésszegés esetén a Kedvezményezett köteles a szerződésszerű állapotot az Adományozó által megszabott megfelelő határidőn belül helyreállítani.

9.2.     Amennyiben a 9.1 pont szerinti határidő eredménytelenül telik el, Adományozó jogosult:

9.2.1.a jelen megállapodás azonnali hatályú felmondására,

9.2.2.a jogosulatlanul vagy szerződésellenesen igénybevett adományi összeg és kamatai visszakövetelésére.

9.3.     Amennyiben a Kedvezményezett visszafizetésre köteles, e fizetési kötelezettségét köteles az erre vonatkozó felszólítás kézhezvételét követő 8 banki napon belül teljesíteni. Az Adományozó nem követelhet kamatot, amennyiben a visszafizetésre az Adományozó részéről történt indokolatlan túlfizetés miatt kerül sor.

9.4.     A Kedvezményezett köteles bármilyen szabálytalanság fellépéséről, megszüntetéséről és a megszüntetésre tett intézkedésekről az Adományozót haladéktalanul tájékoztatni.

 

 1. Szerződésszegés főbb esetei

 

10.1      A felek rögzítik, hogy – a teljesség igénye nélkül – a jelen megállapodás alkalmazásában szerződésszegésnek minősülnek különösen az alábbi esetek:

10.1.1   Az adománynak nem a rendezvény céljára való fordítása;

10.1.3   A jelen megállapodás szerinti adatszolgáltatási, tájékoztatási, stb. kötelezettségek megsértése;

10.1.5   A rendezvény munkálatai megkezdésének, folytatásának és befejezésének a Kedvezményezettnek felróható késedelme;

10.1.6   A rendezvény megvalósításához vagy lebonyolításához szükséges hatósági engedélyek – az adomány felhasználásának akadályát jelentő – a Kedvezményezettnek felróható okból történő megtagadása vagy visszavonása;

10.1.7   Egyéb, a  jelen megállapodás szerinti kötelezettségek megsértése;

10.1.8   A Kedvezményezett pénzügyi helyzetének a megállapodás teljesítését veszélyeztető neki felróható megváltozása;

10.1.9    Hatályos hazai jogszabályok megsértése.

10.2       A Kedvezményezett köteles a tőle elvárható minden intézkedést megtenni annak érdekében, hogy a jelen megállapodás szerinti rendezvény előkészítésében vagy végrehajtásában neki felróható okból olyan késedelem ne mutatkozzék, amely a rendezvény vagy egyes elemei megfelelő előrehaladását és a vállalt határidőre való megvalósítását veszélyeztetheti.

 

11. Tulajdonjog és üzemeltetés

 

11.1.   Az adomány segítségével megvalósított rendezvény során létrejövő eredmények kizárólag a Kedvezményezett tulajdonát képezik.

 

12.    Egyéb rendelkezések

 

12.1     A jelen megállapodást a felek rendes felmondással nem jogosultak megszüntetni.

12.2   A jelen megállapodásból származó jogait és kötelezettségeit a Kedvezményezett csak az Adományozó előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult harmadik személyre átruházni.

12.3   A jelen megállapodást a felek 2 példányban magyar nyelven írták alá.

12.4     A feleknek a jelen szerződésből eredő esetleges jogvitáiban a mindenkor hatáskörrel és illetékességgel rendelkező rendes bíróság jár el.

12.5 A felek megállapodnak, hogy a jelen megállapodással kapcsolatban felmerülő (különösen, de nem kizárólag a jelen megállapodás megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatos) vitás kérdéseket megkísérlik békésen, tárgyalások útján rendezni. Amennyiben a vita harminc (30) napon belül nem kerül békés úton rendezésre, a felek a pertárgy értékétől függően a hatáskörrel és illetékességgel rendelekző rendes bírósághoz fordulhatnak.

 

A felek a jelen megállapodást elolvasás és értelmezés után mint akaratukkal mindenben megegyezőt, meghatalmazott képviselőik útján jóváhagyólag írják alá.

 

Budapest, 2015. .

 

 

 

____________________________                 ___________________________

                                               Nemzeti Lovardáért Közhasznú Alapítvány

Képv:                                                            képv: Steiner András Arnold,

ADOMÁNYOZÓ                                       KEDVEZMÉNYEZETT