Szerződés száma:

 

 

 

SZPONZORÁLÁSI SZERZŐDÉS

 

 

 

amely létrejött egyrészről a(z) …………………………………………………….

Székhelye:

Levelezési címe:

Számlavezető pénzintézete:

Számlaszáma:

Számlapostázási címe:

Adószám:

Cégbíróság és cégjegyzékszám:

mint szponzor, a továbbiakban Szponzor

 

másrészről az N. L. ___________________ Kft.

Székhelye:

Levelezési címe:

Számlavezető pénzintézete:

Számlaszáma:

Számlapostázási címe:

Adószám:

Cégbíróság és cégjegyzékszám:

mint szponzorált, a továbbiakbanSzponzorált, együttesen Felek között az alulírott napon, helyen és feltételek mellett:

 

1. A szerződés célja

Hozzájárulás a Szponzorált által 2015. július 16 – 19. között a Nemzeti Lovarda (1087 Budapest, Kerepesi út 7.) területén megrendezésre kerülő CSIO***-W nemzetközi díjugrató verseny (továbbiakban: Esemény) megvalósításához, a szponzorálás ellenértékeként pedig a Szponzor részére olyan vagyoni értékű reklám nyújtása, amely a Szponzorról alkotott pozitív képet, kedvező megítélést a lehető legnagyobb mértékben erősíti.

 

2. Szponzorált kötelezettségei

2.1. Szponzorált köteles a Szponzor számára lehetővé tenni, hogy a tevékenységére vonatkozó információkat, adatokat a Szponzor a reklám és kommunikációs munkája során felhasználja.

2.2. A Szponzorált az 1. pontban megnevezett tevékenységével kapcsolatban a Támogatói ajánlatban szereplő tételeket köteles biztosítani a Szponzor részére.

A jelen pontban foglalt összes reklámanyag gyártása, megfelelő kihelyezése, rögzítése és esetleges terjesztése kizárólag a Szponzorált kötelezettsége saját költségén a Szponzor által biztosított kreatív terv és információ alapján a Szponzorral történt előzetes egyeztetések szerint. A Szponzorált a jelen szerződés szerinti reklámanyagokra vonatkozóan a 3.2. pontban foglalt szponzorálási díjon felül semmilyen díjigénnyel nem léphet fel a Szponzorral szemben.

A Támogatói ajánlat jelen szerződés 1. számú melléklete tartalmazza.

2.3. Szponzorált vállalja, hogy az összes olyan reklámeszközön, hirdetésen, ahol megjelenik

Szponzor logója vagy más arculati eleme, illetve a Szponzorra vonatkozó bármely más adat, információ, annak grafikáját, tartalmát és egyéb megjelenítését a Szponzorral előzetesen egyezteti. Csak akkor tekinthető elfogadottnak a Szponzor arculati elemeit, a Szponzorra vonatkozó bármely más adatot, információt tartalmazó grafika, tartalom és egyéb megjelenítés, amennyiben azt a Szponzor írásban (papír alapú levélben, faxon vagy e-mailben) előzetesen jóváhagyta.

2.4. Szponzorált vállalja, hogy minden, a fenti tárggyal kapcsolatban tett médianyilatkozatában pozitív tartalommal megemlíti a Szponzor nevét és a Szponzor érdekeit képviseli.

2.5. A Szponzorált által a jelen szerződés teljesítése során létrehozott, a Szponzorra vonatkozó

szerzői művek – így különösen arculati elemek, grafikai tervek, kommunikációs hordozók, szlogenek, azok megjelenési formáitól és adathordozójától függetlenül – a szerzői jogi törvény szerinti, reklámozás céljára megrendelt műnek minősülnek. A Szponzorált szavatolja, hogy a műveken nem áll fenn harmadik személynek olyan szerzői vagyoni/felhasználási joga, amely a Szponzornak a jelen szerződés szerinti jogszerzését és e művek felhasználását korlátozná vagy akadályozná. A Szponzorált a jelen pont szerinti művek szerzői vagyoni jogait teljes terjedelemben véglegesen és visszavonhatatlanul átruházza a Szponzorra, amely így kizárólagosan jogosult e művek bármilyen formában történő felhasználására és a további felhasználások engedélyezésére. A művek további felhasználására a Szponzorált nem jogosult. A vagyoni jogok átruházásának ellenértékét a 3.2 pontban foglalt szponzorálási díj tartalmazza.

2.6. Szponzorált kijelenti, hogy teljes körű polgári és büntetőjogi felelősséget vállal arra vonatkozóan, hogy a jelen szerződésben vállaltak teljesítésére jogosult.

2.7. Szponzorált köteles 2015. augusztus 31-ig Szponzornak írásban, fényképekkel illusztráltan beszámolni a jelen szerződés teljesítéséről, illetve a jelen szerződés szerinti szponzorálás eredményeiről.

2.8. Szponzorált kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés hatálya alatt nem köt a fenti tárgyban semmilyen szerződést politikai párttal, vagy egyéb, a politikával kapcsolatba hozható szerveződéssel és tudomásul veszi, hogy a jelen szerződés hatálya alatt a Szponzor tevékenységével azonos vagy hasonló tevékenységet végző céggel, azaz versenytárssal csak a Szponzor kifejezett előzetes írásbeli hozzájárulásával köthet szponzori vagy reklám, illetve egyéb szerződést.

2.9. A 2.8. pont szerinti versenytárs különösen az alábbi tevékenységek mindegyikét vagy részét ellátó vállalkozás: ……………………………………….

Kétség esetén annak eldöntésére, hogy egy vállalkozás Szponzor versenytársának minősül-e, kizárólag a Szponzor állásfoglalása irányadó.

2.10. A 2.8. pont értelmezése során szponzori vagy reklámszerződésnek minősül minden olyan szerződés, illetve kötelezettségvállalás – annak elnevezésétől függetlenül -, amely valamely cégnek (tényleges működési formájától függetlenül) vagy terméknek akár nyílt, akár burkolt reklámozására irányul, vagy annak megjelenését eredményezi (együttesen: megjelenés) függetlenül attól, hogy a Felek szerződéses ellenértékben megállapodtak-e vagy sem.

2.11. Szponzorált köteles egyeztetni a Szponzorral minden olyan szerződés kapcsán, melyet ugyan nem a Szponzorált kötött, de az rá vonatkozóan bármilyen jogviszony alapján olyan kötelezettségeket állapít meg, mely a 2.10. pontban írt megjelenéshez vezethet. Ha az egyeztetés alapján Szponzor úgy ítéli meg, hogy a jelen pont szerinti megjelenés sérti az üzleti vagy egyéb érdekeit, a megjelenést megtilthatja. A Szponzor a jelen pont alapján őt megillető jogokat köteles jóhiszeműen gyakorolni.

 

 

 

3. Szponzor kötelezettségei

3.1. Jelen szerződés alapján a Szponzor köteles a Szponzorált 2. pontban részletezett szolgáltatásai és kötelezettségei ellenértékeként anyagi szolgáltatásával hozzájárulni a Szponzorált rendezvényének lebonyolításához (vagy Szponzorált tevékenységéhez).

A Szponzornak a 3.2. pont szerinti szponzorálási díjfizetésen felül az Esemény tényleges lebonyolításával kapcsolatban semmilyen más kötelezettsége nem áll fenn.

3.2 ASzponzor vállalja, hogy a fent megjelölt kötelezettségek szerződés szerinti teljesítése esetén ……………………….……. EUR + ÁFA, azaz …………………………………………….………  EURO + ÁFA összeget, mint szponzorálási díjat fizet Szponzorált számára.

 

4. Felek együttműködési kötelezettsége

4.1. Felek a szerződés teljesítése során kötelesek kapcsolattartóik útján együttműködni, így különösen kötelesek egymást tájékoztatni a szerződés teljesítését érintő lényeges körülményekről.

4.2. Felek a jelen szerződés hatálya alatt jogosultak egymás teljesítését folyamatosan ellenőrizni.

 

5. Fizetési feltételek

5.1 Szponzor a 3.2. pont szerinti összeget köteles jelen szerződés mindkét fél általi cégszerű aláírását követően kiállított előlegbekérő levél alapján annak kézhezvételétől számított 8 napon belül Szponzorált számlája javára előlegként átutalni. Szponzorált az átutalt összegről a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak és a jelen szerződés rendelkezéseinek maradéktalanul megfelelő előlegszámlát állít ki és küld meg Szponzor számlázási címére a jóváírást követően.

A szerződés szerinti teljesítés és a 2.7. pontban meghatározott írásos beszámoló elfogadását követően Szponzorált végszámlát bocsát ki, amelyben levonásra kerül az előlegként kifizetett összeg. Szponzorált a számlát Szponzor jelen szerződésben megadott postázási címére köteles benyújtani (…………………………..)

Amennyiben a Szponzorált nem teljesíti a szerződéses kötelezettségeit, köteles az előlegként átutalt összeget és a kamatait 15 napon belül a Megrendelő számlájára átutalni, az előlegszámla érvénytelenítése mellett (számlával egy tekintet alá eső okirattal). A kamat számítására a 5.4 pontban foglaltak megfelelően irányadók, az előleg visszafizetése esetén az esedékesség napjának a teljesítés határidejének a napja minősül.

A számlázás/fizetés/elszámolás pénzneme: EUR.

5.2. A Szponzorált köteles a mindenkor hatályos jogszabályok által előírt adatokon túl számlájára rávezetni a jelen szerződés számát, e nélkül Szponzor a számlát formailag hibásnak tekinti és azt teljesítés nélkül jogosult visszaküldeni.

5.3. Amennyiben a számla jelen szerződés és a mindenkor hatályos jogszabályi előírásoknak nem felel meg, vagy a szerződésben a fizetés előfeltételeként előírt egyéb rendelkezések nem teljesülnek, Szponzor a hiányok pótlására írásban szólítja fel a Szponzoráltat. Ebben az esetben, a szerződésben előírt fizetési határidő a hiány maradéktalan pótlásának napján kezdődik.

5.4. Amennyiben a Szponzor a fizetési vagy meghosszabbodott fizetési határidőt elmulasztja, késedelmi kamatot köteles fizetni, melynek mértéke a mindenkori jegybanki alapkamat szerint számított összeggel egyenlő.

5.5. A Szponzor fizetési kötelezettsége a bankszámlája megterhelésének napjával teljesítettnek tekintendő.

 

6. Felek képviselői, kapcsolattartók

Minden jelen szerződéssel összefüggő értesítést írásban: telefax, posta útján vagy elektronikusan kézbesítve kell közölni a következő kapcsolattartó személyekkel az alábbi címekre:

 

Szponzor kapcsolattartója:

neve:

munkaköre:

címe:

telefon és telefax száma:

e-mail:

 

Szponzorált kapcsolattartója:

neve:

munkaköre:

címe:

telefon:

e-mail:

 

A kapcsolattartók nyilatkozatainak korlátja:

Ha a kapcsolattartók rendelkezései ellentétben állnak a jelen szerződésben foglaltakkal, akkor a jelen szerződés előírásai az irányadóak. A kapcsolattartás valamennyi dokumentumát a szerződés iratai között meg kell őrizni.

 

7. Szerződés teljesítéséért felelős megbízottak:

Szponzor jelen szerződés teljesítettségének igazolásáért felelős megbízottja:

neve:

munkaköre:

címe:

telefon és fax száma:

e-mail:

 

Szponzorált jelen szerződés teljesítéséért felelős megbízottja:

neve:

munkaköre:

címe:

telefon:

e-mail:

 

8. Szerződésszegés

8.1. Amennyiben Szponzorált a szerződésben rögzített határidőt bármely okból elmulasztja és

Szponzorral egyetértésben nem kerül sor póthatáridő tűzésére vagy a teljesítésre kitűzött póthatáridő eredménytelenül telik el, a szerződést nem teljesítettnek (meghiúsultnak) kell tekinteni

Jelen szerződésnek meg nem felelő teljesítés elfogadása nem jelent lemondást a szerződésszegésből eredő egyéb igényekről.

 

9. A szerződés megszüntetése

9.1. Szponzor – ha a szerződés és a szolgáltatás jellege ezt nem zárja ki, és a már megkapott szolgáltatás teljes értékben visszaszolgáltatható – jogosult azonnali hatállyal, kártérítés fizetési kötelezettség nélkül a szerződéstől elállni, vagy ettől eltérő esetben a szerződést kártérítés fizetési kötelezettség nélkül azonnali hatállyal felmondani, amennyiben

a) a Szponzorált vagy a nevében és/vagy képviseletében eljáró személy megsérti a

szerződésben vállalt titoktartási kötelezettségét, vagy

b) a Szponzorált nyilatkozatával vagy magatartásával/eljárásával sérti a Szponzor jóhírét, üzleti tisztességét, vagy

c) elmulasztja a szerződésben rögzített teljesítési határidőt és Szponzornak a további teljesítés nem áll az érdekében, vagy

d) Szponzorált a szerződésben foglalt és a jelen pontban külön nem nevesített kötelezettségeit ismételten vagy súlyosan megszegi,

e) fizetésképtelen, csődeljárást vagy felszámolási eljárást kezdeményez önmagával szemben, vagy ellene felszámolási eljárást kezdeményeztek.

Szponzor azonnali hatályú felmondása (elállása) esetén a Felek a felmondás (elállás) hatályának napjáig keletkezett költségeket kötelesek egymással szemben elszámolni.

Azonnali hatályú felmondás (elállás) esetén Szponzor fenntartja magának a jogot a szerződésszegésből eredő jogai érvényesítésére, ideértve a kárai megtérítésére való jogot is.

9.2. Ha a szerződés Szponzorált hibájából szűnik meg, a Szponzorált csak a kifizetett szerződéses összeg időarányos, igazoltan a szerződés céljainak teljesülése érdekében felhasznált részére tarthat igényt, a teljesítéssel nem fedezett összeget köteles a felmondás kézhezvételét követően haladéktalanul visszautalni a Szponzor bankszámlájára.

 

10. Vis maior

Nem minősül szerződésszegésnek, ha a Felek egyikének sem felróható okból (vis maior) a

Felek bármelyike nem tudja teljesíteni a szerződésben foglalt kötelezettségeit. Vis maior körülménynek kell tekinteni azokat az előre nem látható és emberi erővel elháríthatatlan körülményeket (pl.: háború, országos sztrájk, földrengés, árvíz, tűzvész, terrorcselekmény, extrém időjárási, állategészségügyi rendelkezések, stb.), amelyek nem függnek a Felek akaratától és közvetlenül akadályozzák az adott felet a szerződéses kötelezettségének teljesítésében. A másik szerződő fél kérésére a vis maior tényéről az érintett fél köteles a származási ország hatósága vagy érdekképviseleti szervezete által kiadott megfelelő igazolást bemutatni.

A Felek ellentétes írásbeli megállapodásának hiányában a szerződéses határidők a vis maior időtartamával arányosan meghosszabbodnak.

Amennyiben a vis maior időtartama a 30 napot meghaladja, a felek kötelesek egyeztetést lefolytatni a szerződés esetleges módosításáról. Amennyiben az egyeztetés 30 napon belül nem vezet eredményre, a szerződést bármely fél azonnali hatállyal felmondhatja még abban az esetben is, ha az irányadó jog vagy a szerződés alapján felmondásra egyébként a szerződés alapján nem lenne jogosult, továbbá a felek a lehetetlenülés szabályai szerint haladéktalanul lefolytatják a szerződés megszűnéséhez kapcsolódó elszámolást.

A fenyegető vis maiorról és a vis maior bekövetkezéséről, várható időtartamáról a szerződő

Felek egymást haladéktalanul, írásban tájékoztatni kötelesek. A fenyegető vagy bekövetkező

vis maiorról történő késedelmes tájékoztatásból származó kárért a késedelmes tájékoztatásért felelős fél felel.

 

11. Titoktartás

Felek kijelentik, hogy a jelen szerződés megkötésével és teljesítésével összefüggésben a másik féllel és annak tevékenységével kapcsolatban bármilyen módon tudomásukra jutott üzleti vagy személyes adat, tény, így egyebek mellett a jelen szerződés tartalma üzleti titoknak minősül.

Az üzleti titkot Felek harmadik személynek nem adhatják ki, nem tehetik hozzáférhetővé és jelen szerződés teljesítésétől eltérő más célra nem használhatják fel.

Jelen rendelkezés nem vonatkozik a Szponzor részére szerződés alapján pénzügyi-számviteli szolgáltatást nyújtó harmadik felekre.

A titoktartási kötelezettség nem terjed ki továbbá az alábbi információkra:

a) amelyek a nyilvánosság számára rendelkezésre állnak, vagy amelyek a jövőben az információt kapó szerződő fél hibáján kívül válnak nyilvánossá, vagy

b) amelyek bizonyíthatóan már a szerződés hatályba lépését megelőzően is ismertek voltak az információt kapó fél számára, vagy

c) amelyek olyan harmadik személy által jutottak az információt kapó fél tudomására, akit, vagy amelyet nem köt titoktartási megállapodás azon szerződő féllel szemben, akire/amelyre az információ vonatkozik vagy

d) amelynek nyilvánosságra hozatalát vagy kiadását jogszabály, tőzsdei szabályzat vagy hatósági rendelkezés teszi kötelezővé, az előírt mértékben és kör részére.

e) ami a jelen szerződés teljesítésével szükségszerűen együtt jár (Pl. Szponzor nevének feltüntetése az Eseményen, az Esemény kiadványában, vagy az Esemény színhelyén stb.).

Jelen titoktartási kötelezettségvállalás hatályosságát nem érinti a szerződés bármilyen okból történő megszűnése, az a szerződés megszűnésétől számított 5 évig fennáll.

 

12. Jogviták rendezése

Jelen szerződéssel kapcsolatos minden vitás kérdést a Felek békés úton kísérelnek meg megoldani. A békés úton nem rendezhető vitás kérdések eldöntésére Felek – értékhatártól függően – a Fővárosi Bíróság kizárólagos illetékességét kötik ki.

 

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Polgári Törvénykönyv rendelkezései az irányadóak.

 

13. A szerződés hatálya

Jelen szerződés az aláírása napján lép hatályba és a szerződésben foglalt kötelezettségek teljesítéséig marad hatályban.

 

14. Egyéb rendelkezések

14.1. Jelen szerződés kizárólag közös megegyezéssel, írásban módosítható. Nem minősül szerződésmódosításnak a Felek cégjegyzékben nyilvántartott adataiban, így különösen a székhelyében, képviselőiben, számlavezető bankjában, bankszámlaszámában bekövetkező változás, továbbá a szerződéskötés és teljesítés során eljáró szervezet és a kapcsolattartók adataiban bekövetkező változás. Az említett változásokról az érintett fél a másik felet – az eset körülményeitől függően – vagy előzetesen írásban 10 napos határidővel vagy a változás bekövetkezését (bejegyzését) követő 10 napon belül köteles értesíteni.

14.2. Szponzorált nem jogosult jelen szerződésből eredői jogai, kötelezettségei vagy követelései harmadik személy részére történő átruházására vagy engedményezésére, kivéve ha ahhoz a Szponzor előzetesen írásban hozzájárult.

 

Jelen szerződés elválaszthatatlan részét képezi az alábbi melléklet:

1. számú melléklet: Támogatói ajánlat

 

A Felek a jelen szerződést, mint akaratukkal mindenben megegyezőt, helybenhagyólag írják alá.

 

Budapest, ………………………

 

 

 

 

………………………….                              …………………………………

név                                                                            név

pozíció                                                                      pozíció